รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 109
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางนาตยา เกตุวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายสนิท นันทชัย โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล โรงเรียนบ้านแม่เทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายยุทธนา คงแหลม โรงเรียนบ้านทุ่งแต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว บ้านวังเลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายดล ก้อนแหวน โรงเรียนสันโป่งวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางสาวสกุณา อินอยู่ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายยศรพี เนตรดี โรงเรียนบ้านสันหีบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ โรงเรียนวัดคลองคูณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................