ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุภาณี รัตนสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุวรรณี จิณไชย โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประกวด
3 นางวรินทร์ชญา ซอหนองบัว โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวดวงกมล ทองศรี โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง สพป.ตาก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางวัชรี ขำขาว โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสิริพร จันคง โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นายฉันทพัฒน์ มุขทั่ง โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประกวด