ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเยาวลักษณ์ ผาสุข สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร สพป.ลำปาง เขต 1
6 นางสาวชลีพร อินต๊ะสาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1