ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 204
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุุชญา มั่นต่อพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุรินทร หมื่นคำสี โรงเรียนบ้านปางห้า สพป.เชียงราย เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุนันทา จันตา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประกวด
5 นางชมภู แก้วด้วง โรงเรียนวัดหัวงิ้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางวารุณี ยิ้มเข็ม โรงเรียนวัดท่าฉนวน สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประกวด