ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางมาลี บุญเทพ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางบุรัสกร ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวีรยุทธ ขอบเมืองฮาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวบังอร ทองงามขำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสง โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางณันท์ขจร กันชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน