ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา แจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปัทมาพร บัวชุ่ม โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวแพรวา ตะวงษ์ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวิญญู รุจิระปรีชากุล โรงเรียนเถินวิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) เหรียญเงิน