กำหนดการ
กำหนดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
     
      enlightened ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 3 เล่ม ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ต. บ้านโตก อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่าง วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562(โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
      enlightened คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
      enlightened ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด ภายใน วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
      enlightened ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน 50 หน้า รวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 5 เล่ม ระหว่างวันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
       enlightenedคณะกรรมการอ่านผลงานและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562
       enlightened ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค เหรียญทองลำดับที่ 1-3 เพื่อไปนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์   
ภายในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13:21 น.