เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
วันที่ 7 - 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ จังหวัดตรัง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นายธเนศพล เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
6 นายสมหมาย ชายเกตุ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
7 นางบุญชาติ เนียมชู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
8 นายสมหมาย ชายเกตุ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
9 นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
10 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
11 นางระเบียบ เซ่งเซี่ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
12 นางศรีรัตน์ อนุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
13 นางนันทกัญ หนูพุทธ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
14 นางสาวสุวิมล เครือเตียว พนักงานพิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
15 นางจิรา ทองสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
16 นางบุญชาติ เนียมชู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรฝ่ายเลขานุการ  
17 นางระพีพรรณ ชูยัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรฝ่ายเลขานุการ  
18 นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรฝ่ายเลขานุการ  
19 นายธเนศพล เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
20 นายคเณศ โยธี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
21 นางศุภวรรณ ธรรมกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝายการเงินและพัสดุ  
22 นางวีณา เตชชีวพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝายการเงินและพัสดุ  
23 นางจินตนา งามประดิษฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝายการเงินและพัสดุ  
24 นางนภสร รัตนรินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝายการเงินและพัสดุ  
25 นางสาวสายทิพย์ รัตนมูณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝายการเงินและพัสดุ  
26 นางวนิดา คำนวณศิลป์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝายการเงินและพัสดุ  
27 นางบุญชาติ เนียมชู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
28 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
29 นางสาวสุนีย์ พูลศิลป์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
30 นางสุนันทา รัตตมณี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
31 นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
32 นางสาวศศิธร แก้วดำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
33 นางยุภาศรี รักไทย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
34 นายวิมล ตราชู ช่างไฟฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
35 นายบุญมา ฉิมพลี ช่างปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
36 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมทุกประเภท ทุกด้าน  
37 นางสรัญญา โยธี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
38 นายเกษม มากชู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
39 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
40 นางธิดา วนาสวุรรณวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
41 นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
42 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
43 นางระเบียบ คงฉาง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
44 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
45 นายสมยศ มาธีระ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
46 นายณณฐกร พิริยาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
47 นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
48 นายธเนศพล เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
49 นางชเนตตี ชนชอบธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
50 นางบุญชาติ เนียมชู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล  
51 นายเกษม มากชู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
52 นางสาวสุนีย์ พูลศิลป์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
53 นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
54 นางสาวศศิธร แก้วดำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
55 นายธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
56 นางกรกนก หวานสนิท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
57 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
58 นางสาวกูมุมีนา สตอหลง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
59 นายสนั่น หัวแท้ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
60 นางสาวระวีวรรณ นพภาพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
61 นายพงศกร ทิพย์ไข่ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
62 นายสุเรนทร์ โต๊ะประดู่ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
63 นายสุวิศิษฏ์ กั้นหยั่นทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
64 นางเจริญ พรหมวิจิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
65 นางสาวนูรีย๊ะ สาดีน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
66 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
67 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมทุกประเภท ทุกด้าน  
68 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินการประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมทุกประเภท ทุกด้าน  
69 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมทุกประเภท ทุกด้าน  
70 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมทุกประเภท ทุกด้าน  
71 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินการประกวดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมทุกประเภท ทุกด้าน  
72 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
73 นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ รองกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
74 นางสาววารัตดา บุญสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
75 นางสาวพัชรินทร์ดา นาคพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
76 นางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
77 นายกฤช กาหยี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
78 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
79 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยมทุกประเภท ทุกด้าน  
80 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยมทุกประเภท ทุกด้าน  
81 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยมทุกประเภท ทุกด้าน  
82 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
83 นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
84 นางจิรา ทองสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
85 นางรัตนา ตาจา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
86 นางปรียภัสสร์ ชัยเพชร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
87 นางบุษยกาญจน์ กูมุดา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
88 นายยุทธชัย มากผล ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
89 นายกิตติรัตน์ จิโสะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
90 นางสาวณัฐชนา เซ่งเซี่ยง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
91 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
92 นางรัตนา หลอ่สุพรรณพร ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
93 นายธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
94 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  
95 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
96 นางระพีพรรณ ชูยัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
97 นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
98 นางเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
99 นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
100 นางอรพินทร์ วิภูษณะภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
101 นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
102 นางสาวมณฑา ทิวากรพิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
103 นางเนาวรัตน์ เจือกโว้น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
104 นางสาวมาลีน่า ดินเด็ม ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
105 นางกัญกนิษฐ์ ดำแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
106 นางสาวบุณยานุช พราหมเอียด ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
107 นางพัชรี ผินรับ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
108 นางสาวทิพยาภรณ์ เกื้อเดช ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
109 นางระเบียบ เซ่งเซี่ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
110 นางนันทกัญ หนูพุทธ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
111 นางสาวสุวิล เครือเตียว พนักงานพิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการตัดสินการประกวด  
112 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม. ทุกด้าน  
113 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สังกัด สพป. ทุกด้าน  
114 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกด้าน  
115 นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกด้าน  
116 นางสุเทวี ลัคนาศิโรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านลำภูรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกด้าน  
117 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
118 นายวิชัย วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ทุกด้าน  
119 นายธานิศ บินรินทร์ ครู โรงเรียุนบ้านหนองหอยโข่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ทุกด้าน  
120 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินการประกวดศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม. ทุกด้าน  
121 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม. ทุกด้าน  
122 นางกันยา ใจสมุทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม. ทุกด้าน  
123 นายอมร แก้วศรียงค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
124 นางวรรณดี เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกด้าน  
125 นางนาฎพิมล คงเอียด ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกด้าน  
126 นางกมลวรรณ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกด้าน  
127 นางสาววันดี เสียมไหม ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกด้าน  
128 นางเพ็ญศรี สังข์สุข ครู โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกด้าน  
129 นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
130 นายเอกนาวี คงแก้ว ครู โรงเรียนรัษฎา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
131 นางไพรัตน์ เพ็ชรคล้าย ครู โรงเรียนพนมเบญจา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
132 นางสาววันวิภา ประสิว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับปุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษาทุกด้าน  
133 นางสุพร โขขัด ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษาทุกด้าน  
134 นางสาวสุวรรณี จำปา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษาทุกด้าน  
135 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒) ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม.  
136 นายวิษณุ วรรณบวร ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ  
137 นางสมญา รอดประไพ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ  
138 ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์ พรมยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ  
139 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒) ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม.  
140 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินการประกวดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒) ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม.  
141 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒) ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม.  
142 นางกันยา ใจสมุทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒) ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม.  
143 นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
144 นายมณเฑียร โคกเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักฉีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
145 นางนราวัลลภ์ ทองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
146 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดลูกจ้าง ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม. ทุกด้าน  
147 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดลูกจ้าง ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม. ทุกด้าน  
148 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินการประกวดลูกจ้าง ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม. ทุกด้าน  
149 นางกันยา ใจสมุทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดลูกจ้าง ยอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม. ทุกด้าน  
150 นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  
151 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  
152 นายขจรจิตร ตะหมัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  
153 นายธีระยุทธ เสนาทับ ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  
154 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ กรรมการตัดสินการประกวดสถานศึกษายอดเยี่ยม สังกัด สพป./สพม. ทุกขนาด ทุกด้าน  
155 นายสนอง ศรีเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนะแนวทุกด้าน  
156 นายกอบชัย สุขสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนะแนวทุกด้าน  
157 นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนะแนวทุกด้าน  
158 นางชเนตตี ชนชอบธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนะแนวทุกด้าน  
159 นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทุกระดับ  
160 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทุกระดับ  
161 นางเดือนเพ็ญ เจริญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยวนโปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทุกระดับ  
162 นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ทุกระดับ  
163 นายมังกร พงศ์สุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ทุกระดับ  
164 นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ทุกระดับ  
165 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านสุขภาวะ ทุกระดับ  
166 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านสุขภาวะ ทุกระดับ  
167 นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านสุขภาวะ ทุกระดับ  
168 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดกระบี่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการตัดสินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสฯ  
169 นางสาวอัมราพร เชาวนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
170 นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ กรรมการตัดสินผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
171 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประธานกรรมการตัดสินผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาทุกขนาด  
172 นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาทุกขนาด  
173 นางพรรณนิภา ไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาทุกขนาด  
174 นางจิราภรณ์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกด้าน  
175 นายศุภโชค แช่ตั๋น ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทุกด้าน  
176 นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทุกด้าน  
177 นางบุญญา พงศ์พุ่ม ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ กรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทุกด้าน  
178 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกด้าน  
179 นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกด้าน  
180 นางสุเทวี ลัคนาศิโรรัตน์ ครู โรงรเียนบ้านลำภูรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกด้าน  
181 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
182 นายวิชัย วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ กรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ทุกด้าน  
183 นายธานิศ บินรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ทุกด้าน  
184 นายอมร แก้วศรียงค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกด้าน  
185 นางวรรณดี เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกด้าน  
186 นางนาฎพิมล คงเอียด ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกด้าน  
187 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  
188 นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการตัดสินผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  
189 นางสุจิตรา เจียมจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากถัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กรรมการตัดสินผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  
190 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
191 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
192 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
193 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ