เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ
วันที่ 8 - 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
2 นางศิริกุล พานพล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
3 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ที่ปรึกษา  
4 นางสมลักษณ์ ผู้มีโชคชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
5 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายกฤษฏา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายอุทิตร น้อยใย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายปรัชญา มีพรหมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
42 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
43 นางจริญ พรหมวิจิตร ครูชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
44 นางสาวนูรีย๊ะ สาดีน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
45 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
46 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
47 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๐จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
48 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
49 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
50 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
51 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
52 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
53 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
54 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
55 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
56 นางมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
57 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
58 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
59 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
60 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
61 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
62 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
63 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน  
64 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน  
65 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน  
66 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
67 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
68 นางสาวเพียงใจ หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
69 นายอุทิตร น้อยใย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
70 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
71 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
72 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
73 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
74 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
75 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
76 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
77 นางพัชนี หมุดยะฝา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
78 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
79 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
80 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
81 นางสาวกูมุมีนา สตอหลง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
82 นางสาวกูมุมีนา สตอหลง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
83 นายสนั่น หัวแท้ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
84 นางสาวธันยานี โกบยาหยัง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
85 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
86 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
87 นางสาวระวีพรรณ นพภาพันธ์ ครูชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
88 นายพงศกร ทิพย์ไข่ ครูชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
89 นายสุเรนทร์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
90 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
91 นายสุวิศิษฏ์ กั้นหยั่นทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ