กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562     รับสมัครผู้เข้าประกวด ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562  ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน
วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562     ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรูปเล่มรวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 3 เล่ม
วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2562       ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ
วันที่ 10 มีนาคม 2562          ประกาศผลการแข่งขันและพิมพ์เกียรติบัตร

 
วันอังคาร ที่ 08 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.