การประกวด OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ

1. ส่งรูปเล่มประกวดระดับชาติ จำนวน 3 เล่ม มายัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (ยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. หากผู้เข้าประกวดในระดับชาติ มีความประสงค์จะใช้เอกสารการประกวดระดับภาคในการประกวดระดับชาติต่อ กรุณาแจ้ง Admin ดังนี้
     นางณกมล นกแก้ว โทร. 091 - 843-5530 ID Line : krukheaw
     นาวสาวกมลชนก สุปินะ โทร. 084 - 504 -5759 ID Line : aomaam_12
     นางสาวศุภลักษณ์ กัลยาประสิทธิ์ โทร. 099 - 456 - 2395 ID Line : uomiium
3. ผู้เข้าประกวดสามารถติดตามข่าวสารการประกวดระดับชาติได้ที่  http://awards61.obecawards.net/obec-nation/

***หมายเหตุ : คณะกรรมการระดับภาคจะนำเอกสารการประกวดส่งที่โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 15:48 น.