รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  
 
สำหรับหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดเมื่อท่านเลขาธิการ กพฐ. ลงนามแล้ว จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณสำหรับหนังสือประชาสัมพันธ์การประกวดฯ อย่างเป็นทางการ
เมื่อท่านเลขาธิการ กพฐ. ลงนามแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณ
 
 

Logo รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
( OBEC Awards) 

ข่าวประชาสัมพันธ์