รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8
  enlightened ปฎิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 
ายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าภาพระดับภูมิภาค ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการอ่านผลงาน
วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2562  เขตพื้นที่การศึุกษา ลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ 
http://awards61.obecawards.net/obec-central/
วันที่ 20 - 22  กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งเอกสารผู้สมัครตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปยังเจ้าภาพระดับภูมิภาค (สพป.นครปฐม เขต 1)
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประกวดระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ที่ 
http://awards61.obecawards.net/obec-central/ 
วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2562 เจ้าภาพระดับภูมิภาค  ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (โดยไม่มีการนำเสนอ)
ณ  ห้องประชุมพระพรหมเวที 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
วันที่ 10 มีนาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค
ลำดับที่ 1 - 3 เหรียญทอง ไปนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562   ตัวแทนระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค เข้ารับการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ  โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดจะต้องส่่งเอกสารในการประเมินรวมภาคผนวกไม่เกิน 100 หน้า
จำนวน 6 เล่ม โดยแบ่งออกเป็นเอกสารระดับภาค จำนวน 3 เล่ม และเอกสารระดับชาติ
จำนวน 3 เล่ม สำหรับการประกวดระดับภาค เป็นการคัดเลือกประเมินจากเอกสารเท่านั้น
ไม่มีการนำเสนอ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค นำเสนอในระดับชาติต่อไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล (OBEC AWARDS)
yes ระบบเปิดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคกลางและภาคตะวันออก
ลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล (OBEC AWARDS)
ได้ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2562
ระบบปิด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 24.00 น.
วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22:28 น.
หนังสือแจ้งสรรหากรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
สพป.นครปฐม เขต 1 ได้แจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อสรรหาและคัดเลือกฯกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สมัครเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
รายละเอียดหนังสือแจ้งสพท.คลิกที่นี่

QR Code ใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
วันอังคาร ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:58 น.
หนังสือแจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลางและภาคตะวันออก
เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดคลิกที่นี่ 
สำหรับ user และ password ได้จัดส่งทาง smart obec ทุกเขตเรียบร้อยแล้ว
คู่มือการลงทะเบียนของเขตพื้นที่ รางวัลทรงคุณ สพฐ. OBEC AWARDS
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14:22 น.