รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ

สรุปการประกวดรายวัน

 

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี้ >>ประกาศผล

 
  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 500/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้ที่มีผลงาน
ดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปรการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดคำสั่ง >>> คลิกที่นี่
 
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  เพื่อเข้ารับการพิจารณาตัดสินหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป้นที่ประจักษ์  เพื่อเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่>> รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
 
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดรายกิจกรรม
ท่านสามารถเข้าดูผลการตรวจคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดฯได้ที่
หัวข้อ รายชื่อผู้เข้าประกวดรายกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
   ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
เรียน ผู้รับผิดชอบงาน obec awards  ระดับเขตพื้นที่ทุกท่าน
       เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯในเบื้องต้นพบว่า
ยังขาดเอกสารหลักฐานยืนยันในบางส่วน  จึงขอให้ผู้รับผิดชอบงาน obec awards ประสานผู้มีรายชื่อดังแนบ
ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ทางE-mail :[email protected] ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 17.00 น.
รายชื่อ คลิกที่นี่ >>รายชื่อขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
 
 
ให้ สพป. ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า obec awards ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
โดยให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ ตามแบบบัญชีรายชื่อ >>ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่
 
 
**แจ้งการนำส่งเอกสารผลงาน**

เอกสารของผู้เข้ารับการประเมิน OBEC awards ภาคเหนือ  ผู้รับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่นำส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2562  โดย สังกัด สพป.(ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และขยายโอกาส) ส่งที่ สพป.พะเยา  เขต 1  จังหวัดพะเยา   และสังกัด สพม. (ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย) ส่ง สพม.36 จ.เชียงราย
 
  วิธีเข้าดู รายชื่อผู้เข้าประกวดรายกิจกรรม
คลิกดูคลิปที่นี่ >>>https://www.youtube.com/watch?v=IInIw-aVJ6w&feature=youtu.be
1.เข้าหน้าเว็บ http://awards61.obecawards.net/obec-north/index.php ระดับภาคเหนือ
2.ที่เมนูหลัก เลือกหัวข้อ รายชื่อผู้เข้าประกสดรายกิจกรรม 
3.จะปรากฎหน้าต่างใหม่ เลือกหมวดหมู่ที่ีต้องการดู
4.คลิกเลือกรหัสกิจกรรม 
5.จะปรากฎข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการเสนอ
 
   ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ทุกเขตลงทะเบียนกรอกข้อมูลผู้เข้าคัดเลือก รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ท่านสามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ ตั้งแต่บัดนี้-15 กุมภาพันธ์ 2562
**หาก Admin สพท.เขตใดมีปัญหาในการ login แจ้งได้ที่ Admin ระดับภาค 
 
  กำหนดการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards ) ระดับภาคเหนือ      
                                     ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561                                         .
                                                                        
บัดนี้จนถึง
 
14 กุมภาพันธ์ 2562
เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ 
(ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-north/
 20-22  กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ รวบรวมส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ที่ สพป.พะเยา เขต 1  
          ภายในวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562  ดังนี้
          1. ระดับปฐมวัย   2. ระดับประถมศึกษา 3.โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
          สำหรับระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพม. ให้ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค ที่ สพม.36
          **เอกสารของผู้เข้ารับการประเมินตามตัวชี้วัดพร้อมภาคผนวกไม่เกิน 100  หน้า  ให้ส่งที่เจ้าภาพระดับภาค
          ประกอบด้วย เอกสาร
          -ระดับภาค จำนวน 3เล่ม
          -ระดับชาติ จำนวน 3 เล่ม
พร้อมแบบประเมินตามตัวชี้วัดที่เขียนชื่อผู้ขอรับการประเมิน
ระดับละ 3 ชุด  
          ***ให้ส่งเอกสารแบบประเมินคุณสมบัติระดับเขตพื้นที่มีกรรมการ
ลงนามครบถ้วน  แยกซองของแต่ละราย  ส่งมอบให้กรรมการรับเอกสาร
ในวันที่นำเอกสารมาส่งที่เจ้าภาพระดับภาค
 ภายใน
 
28 กุมภาพันธ์ 2562   
 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการประเมินฯ
 28 กุมภาพันธ์ 2562   ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-north/
 7 - 9  มีนาคม 2562   ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับภาค 
ด้วยวิธีการประเมินตามเอกสารที่ส่ง  โดยไม่มีการนำเสนอ
 10  มีนาคม 2562      
 
ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
 27-29  มีนาคม 2562 
 
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ   ในปีนี้เพิ่มรางวัล  DLTV  และ  รร.สุขภาวะ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขต ภาคเหนือ
หนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่ในภาคเหนือ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8   ประจำปีการศึกษา 2561
>>  รายละเอียดคลิกที่นี่ 
**สำหรับ username และ password ของ admin เขต ได้จัดส่งทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10:47 น.
  ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้มัครต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 จังหวัดต่อไปนี้
1.จังหวัดเชียงราย    2.จังหวัดแพร่    3.จังหวัดน่าน    4.จังหวัดลำปาง
และมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครส่งมาทาง
E-mail:[email protected]  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 
>>>คลิกโหลดใบสมัครที่นี่