รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ประกาศผลการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
หนังสือแจ้งเขตพื้นที่/ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

 
  สำหรับคณะกรรมการที่มาจากต่างจัหวัด  สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกเรื่องที่พัก
คุณเกศิรินทร์  ก่อแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล   088-591-3686
สำหรับรายละเอียด  จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว
 
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 หนังสือแจ้ง
คณะกรรมการโปรดดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อเบิกประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บันทึกขออนุญาตไปราชการ/รายงานเดินทาง
 
  ประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินฯ  สามารถตรวจสอบสถานะได้ในระบบ เมนู  "รายชื่อผู้เข้าประกวดรายกิจกรรม" ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันลงทะเบียนรายชื่อผู้ประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
NEW  เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2562 
ระบบปิด วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.

 
วันพุธ ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:08 น.
​ปฎิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
 
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ 
(ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัล และประเมินตามตัวชี้วัด)
8 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-esan
 20-22  กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ที่   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  กรณีส่งทางไปรษณีย์  ให้ประทับตราภายในวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562
**เอกสารของผู้เข้ารับการประเมินตามตัวชี้วัด  พร้อมภาคผนวกไม่เกิน 100  หน้า  ให้ส่งที่เจ้าภาพระดับภาค ประกอบด้วย  เอกสารระดับภาค จำนวน 3 เล่ม  ระดับชาติ จำนวน  3 เล่ม  พร้อมแบบประเมินตามตัวชี้วัด  ที่เขียนชื่อผู้ขอรับการประเมิน ระดับละ 3 ชุด 
***ให้ส่งเอกสารแบบประเมินคุณสมบัติที่มีกรรมการลงนามครบถ้วน  แยกซองของแต่ละราย  ส่งมอบให้กรรมการรับเอกสารในวันที่นำเอกสารมาส่งที่เจ้าภาพระดับภาค
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-esan
7 - 9 มีนาคม 2562 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับภาค  ด้วยวิธีการประเมินตามเอกสารที่ส่ง  โดยไม่มีการนำเสนอ
10 มีนาคม 2562 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
27-29 มีนาคม 2562 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ   ในปีนี้เพิ่มรางวัล  DLTV  และ  รร.สุขภาวะ   (ขณะนี้รอ สพฐ. แจ้งหลักเกณฑ์ฯ)  
                 สามารถติดตามข่าวได้ที่ กลุ่มไลน์  (อิสาณ OBEC AWARDS 61)
วันพุธ ที่ 09 มกราคม 2562 เวลา 11:03 น.