รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ ปี 2561

สรุปการประกวดรายวัน

 


วัน เดือน ปี รายการ/กิจกรรมแข่งขัน หมายเหตุ
4-8 กุมภาพันธ์  2562 - รับสมัครผู้เข้าประกวด
- ส่งใบสมัคร
- เอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
ส่งมาที่: โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 680 ม.14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
16-17 กุมภาพันธ์ 2562 - ตรวจสอบคุณสมบัติ
- ลงทะเบียน
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด
 
25 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 - ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน (50 หน้าขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 5 เล่ม) โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
8-9 มีนาคม 2562 - ดำเนินการอ่านผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ หอประชุม โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
10 มีนาคม 2562 - ประกาศผลการแข่งขัน
- พิมพ์เกียรติบัตร
 
 
 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายสันติ  ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 089-8618063
นายเทวฤทธิ์  สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 087-8699489
นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 080-1258287
นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 089-4165059
นางสาวเรวิกา แก้วมีศรี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 087-6420139
นางอุบลรัตน์  นิมากร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 081-0979833