รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8

สรุปการประกวดรายวัน

  ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561  
  ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ
ครั้งที่  8 ประจำปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ออกแล้วค่ะ
เข้าเว็บไซต์ระดับชาติคลิกที่นี่ 
 
  แจ้งสพท.ภาคกลางและภาคตะวันออกทุกแห่ง รับเอกสารการคัดเลือกหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 
โดยให้สพท. มารับผลงานคืนด้วยตนเอง
ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา
09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (สถานที่นำผลงานมาส่ง)
หากพ้นกำหนดนี้จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารดังกล่าว 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 
  ***แจ้งผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติทุกท่าน
     ทางผู้จัดได้จัดเตรียมโต๊ะการประกวดพร้อมผ้าปูโต๊ะของทางโรงแรม
(ดังรูป)


หากท่านนำผ้าปูโต๊ะมาเองกรุณาคลุมทับ ห้ามนำผ้าปูของทางโรงแรมออก
เนื่องจากมีสติ๊กเกอร์แจ้งผู้เข้าประกวดของแต่ละโต๊ะอยู่
ในส่วนของตารางการประกวดคณะทำงานระดับชาติกำลังรวบรวมรายชื่อ
จากเจ้าภาพระดับภูมิภาคและดำเนินการจัดลู่การประกวด
หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบแจ้งผู้เข้าประกวดในลำดับต่อไป
ท่านสามารถติดตามตารางการประกวดผ่านทางเว็บไซต์ระดับชาติ 

http://awards61.obecawards.net/obec-nation/  เท่านั้น
 
   
   
   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถพิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  
   ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่นี่  
  เลื่อนการประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากวันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 12 มีนาคม 2562 ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง  
 
 ขอตรวจสอบ
ข้อมูลผลการประกวด OBEC AWARD ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
แล้วจะประกาศผล
ตามปฏิทินที่กำหนดและให้ผู้เข้าประกวดพิมพ์เกียรติบัตรต่อไป
 
  กำหนดการและสรุปภาพการจัดการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่
 
  เกณฑ์การได้รับโล่/เกียรติบัตร การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS)
คลิกที่นี่
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
คลิกที่นี่
 
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดรายกิจกรรมได้ที่เมนู รายชื่อผู้เข้าประกวดรายกิจกรรม หรือ คลิกที่นี่  
  enlightened ปฎิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 
ายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าภาพระดับภูมิภาค ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการอ่านผลงาน
วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2562  เขตพื้นที่การศึุกษา ลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ 
http://awards61.obecawards.net/obec-central/
วันที่ 20 - 22  กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งเอกสารผู้สมัครตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปยังเจ้าภาพระดับภูมิภาค (สพป.นครปฐม เขต 1)
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประกวดระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ที่ 
http://awards61.obecawards.net/obec-central/ 
วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 เจ้าภาพระดับภูมิภาค  ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (โดยไม่มีการนำเสนอ)
ณ  ห้องประชุมพระพรหมเวที 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
วันที่ 11 มีนาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค
ลำดับที่ 1 - 3 เหรียญทอง ไปนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562   ตัวแทนระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค เข้ารับการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ  โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดจะต้องส่่งเอกสารในการประเมินรวมภาคผนวกไม่เกิน 100 หน้า
จำนวน 6 เล่ม โดยแบ่งออกเป็นเอกสารระดับภาค จำนวน 3 เล่ม และเอกสารระดับชาติ
จำนวน 3 เล่ม สำหรับการประกวดระดับภาค เป็นการคัดเลือกประเมินจากเอกสารเท่านั้น
ไม่มีการนำเสนอ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค นำเสนอในระดับชาติต่อไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่รับเอกสารOBEC AWARDSภาคกลางและภาคตะวันออก
สถานที่รับเอกสาร OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ หอประชุมทวาราวดีศรีพระประโทณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
(บริเวณเดียวกับสพป.นครปฐม เขต 1)

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:42 น.
แจ้งการจัดส่งเอกสารผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS)
สพป.นครปฐม เขต 1 แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการจัดส่งเอกสารผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:42 น.
การลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล (OBEC AWARDS)
yes ระบบเปิดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคกลางและภาคตะวันออก
ลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล (OBEC AWARDS)
ได้ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2562
ระบบปิด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 24.00 น.
วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22:28 น.
หนังสือแจ้งสรรหากรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
สพป.นครปฐม เขต 1 ได้แจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อสรรหาและคัดเลือกฯกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สมัครเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
รายละเอียดหนังสือแจ้งสพท.คลิกที่นี่

QR Code ใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
วันอังคาร ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:58 น.
หนังสือแจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลางและภาคตะวันออก
เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดคลิกที่นี่ 
สำหรับ user และ password ได้จัดส่งทาง smart obec ทุกเขตเรียบร้อยแล้ว
คู่มือการลงทะเบียนของเขตพื้นที่ รางวัลทรงคุณ สพฐ. OBEC AWARDS
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14:22 น.